Kesäduunarit tulevat – työnantajan tsekkilista 2
Neuvontapalvelut

Työnantajalle velvollisuus tarjota työllistymisvalmennusta irtisanotulle

Vuosi 2017 toi tulleessaan uuden velvoitteen osalle työnantajista. Kyseessä on työnantajan velvollisuus järjestää työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta tilanteessa, jossa yrityksen henkilöstöä joudutaan vähentämään taloudellisin tai tuotannollisin syin.
Kirsi Parnila, lakimies
FacebookTwitterLinkedIn

Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus tarkoittaa sitä, että irtisanovan työnantajan, joka työllistää vähintään 30 työntekijää, on joko järjestettävä itse tai hankittava ulkopuoliselta palveluntarjoajalta sellaista opastusta/koulutusta/valmennusta, joka auttaa vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa ollutta irtisanottavaa henkilöä työllistymään uudelleen.

Lähtökohtana on, että irtisanottavan työntekijän valmiuksia työllistyä uudelleen arvioitaisiin yksilökohtaisesti. Valmennus tai koulutus voidaan kuitenkin järjestää joko kullekin irtisanottavalle tarjottavana henkilökohtaisena tai ryhmäkohtaisena palveluna.

Valmennuksen tai koulutuksen arvo

Palvelua on järjestettävä siten, että sen arvo vastaa rahassa irtisanottavan henkilön keskimääräistä kuukausipalkkaa tai samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on suurempi.

Kuukausipalkkaisilla työntekijöillä koulutuksen tai valmennuksen arvo on helposti laskettavissa. Jos kysymys on tuntipalkkaisesta työntekijästä, jonka työaika vaihtelee taikka provisio- tai urakkapalkkaisesta työntekijästä, koulutuksen tai valmennuksen arvo on laskettava keskimääräisen palkan perusteella. Palkan käsitteen määrittelyssä otettaan huomioon vuosilomapalkan laskemisessa käytettävät periaatteet. Siten laskennallista kuukauden ajalta maksettavaa palkkaa laskettaessa ei huomioida esimerkiksi voitonjakoa, käteistä voittopalkkiota, suorituksia henkilöstörahastoon, rojalteja, työsuhdeoption käyttämisestä syntyvää etua tai sellaista työsuhteeseen perustuvaa suoritusta, joka määräytyy yhtiön osakkeen arvon muutoksen perusteella. Myöskään matka- ja muita kulukorvauksia ei oteta huomioon.

Samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräinen kuukausiansio puolestaan saadaan laskemalla kuukausiansiot yhteen ja jakamalla euromäärä toimipaikan henkilöstöön kuuluvien henkilöiden määrällä. Toimitusjohtajan palkkaa ei huomioida laskennassa. Kuukausiansiota laskettaessa huomioidaan samat palkkaerät kuin edellä henkilökohtaista palkkaa laskettaessa eli huomioon tulee ottaa vuosilomapalkan laskemisessa käytettävät periaatteet.

Valmennuksen tai koulutuksen ajankohta

Valmennus tai koulutus on toteutettava irtisanomisajan päättymisen jälkeen kahden kuukauden kuluessa. Painavasta syystä valmennus tai koulutus voi osittain tai kokonaan kohdistua myöhempään ajankohtaan. Kysymys voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa hankittu koulutus jatkuu koulutuksen toteuttajan aikataulusta johtuen aikarajan ylitse. Painavana syynä pidettään myös sitä, että tarkoituksenmukaista valmennusta tai koulutusta ei ole aikarajan puitteissa saatavissa, järjestetty valmennus tai koulutus peruuntuu työnantajasta johtumattomasta syystä taikka muuta näihin rinnastuvaa syytä.

Irtisanotulla henkilöllä voi olla omia urasuunnitelmia, joita työnantaja voi tukea. Työnantaja voi täyttää velvollisuutensa kustantamalla työntekijän itsensä hankkiman koulutuksen tai valmennuksen kokonaan tai osittain.

Poikkeaminen paikallisesti sopimalla

Työnantaja ja henkilöstö voivat sopia koulutuksen tai valmennuksen arvon määräytymisestä. Paikallisesti voidaan siis sopia esimerkiksi siitä, että valmennusta tai koulutusta kohdennetaan erityisesti sellaisiin henkilöihin, joiden valmiudet työllistyä uudelleen ovat heikoimmat. Tällöin valmennuksen ja koulutuksen arvo ei välttämättä vastaa kaikkien osalta henkilökohtaista kuukauden palkan määrää tai yrityksen keskimääräistä palkkatasoa kuukaudelta.

Työnantaja ja henkilöstö voivat paikallisesti sopia siitäkin, että valmennuksen tai koulutuksen sijasta toteutetaan muita järjestelyitä, joilla edistetään irtisanottavan työllistymistä. Kysymys voi olla esimerkiksi työnantajan ja henkilöstön sopimasta muutosturvaohjelmasta, jonka kautta irtisanotuille työntekijöille pyritään löytämään uutta työtä, avustetaan oman yrityksen perustamisessa tai lisäkouluttautumisessa. Myös valmennuksen tai koulutuksen ajankohdasta voidaan paikallisesti sopia. Poiketa voidaan myös kahden kuukauden aikarajasta.

Paikallinen sopimus tehdään työnantajan ja henkilöstön välillä. Henkilöstön edustus määräytyy yhteistoimintaa koskevan lainsäädännön pohjalta. Edustajan tekemä sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita edustajan voidaan katsoa edustavan. Luontevimmin valmennuksesta, koulutuksesta tai muusta järjestelystä sovitaan henkilöstön vähentämistä koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden aikana, vaikkakaan säännökseen ei sisälly ajallista rajoitusta. Sen jälkeen, kun irtisanotun työntekijän työsuhde on päättynyt, edustaja ei kuitenkaan voi sopimusta enää tehdä ilman nimenomaista valtuutusta.

Vaikutus työttömyysetuuksiin

Työnantajan ja työntekijän sopima valmennus tai koulutus tai sen sijasta toteutettava järjestely perustuu lakiin, eikä kyse sen vuoksi lähtökohtaisesti ole työttömyysturvassa jaksotettavasta etuudesta. Jos työnantajan ja työntekijän sopima järjestely kuitenkin ylittää arvoltaan sen, mihin työnantaja olisi ollut velvollinen työsopimuslain perusteella, kyse voi tältä ylittävältä osalta olla työntekijän saamasta jaksotettavasta etuudesta.

Työehtosopimuksella voidaan poiketa

Valtakunnallisilla työehtosopimuksilla on mahdollista poiketa pykälän sisällöstä ja menettelytavoista. Työehtosopimuksen määräyksillä voidaan rajata myös työnantajan ja henkilöstön sopimisoikeuden laajuutta.


Lue myös:

Muutama vinkki työsuhteen riskien välttämiseksi

Muutama vinkki työsuhteen riskien välttämiseksi

Kommentoi